PROGRAMA GUITARRA JAZZ


GUITARRA JAZZ – NIVEL ELEMENTAL
 

 1. Escales i arpegis Associats (en posició i en una sola corda)
   
 • Major i les seves relatives (dòrica, frígia, lidia, mixolídia, aeolia i locria); 7 posicions
 • Pentatònica major i menor (blues); 5 posicions
   
 1. Acords (posició fonamental, amb fonamental a les cordes 6, 5 i 4)
   
 • Tríades majors y menors
 • Quatríades: Maj7, 7, m7b5, º7, 6, 7sus4
 • Continuïtat harmònica: tenir una noció bàsica del enllaç IIm7-V7-IMaj7
   
 1. Lectura a vista
   
 • Acords bàsics i melodies amb figures de rodones, blanques, negres i corxeres a una velocitat màxima de 80 bmp la negra. Tonalitats amb no més de tres alteracions
   
 1. Interpretació (el capítol més important)
   
 • 1 tema de guitarra sola (estudi tipus Leavitt)
 • 1 tema “Standard” (a elegir) en format de duet o combo (pot ser amb base programada)
 • 1 solo d’un “Mestre del jazz” de 16 compassos com a mínim (tocar sol i tamb de l’original)
   

GUITARRA JAZZ – NIVELL MIG

 1. Tècnica
   
 • Exercicis gimnàstics per a les dues mans
 • Estudis clàssics
 • Estudis d’arpegis / escales
 • Estudis d’acords (tipus Leavitt)
   
 1. Coneixement del màstil
   
  a) Acords
  i) Inversions / disposicions (totes les espècies, tots els grups de cordes)
  ii) Continuïtat harmònica (amb i sense tensions disponibles) – IIm7-V7-Imaj7-I6 – IIm7b5-V7b9-ImMaj7-Im6 – IMaj7-I7-IVMaj7-Ivm6 – IIIm7-VI7-IIm7-V7
   
  b) Escales / arpegis
 • Mode jònic i relatius
 • Menor melòdica y relatives principals (alterada i lidia b7)
 • Menor harmònica i la relativa mixolídia b9 b13
 • Disminuïda simètrica
 • Tonal.
   
 1. en posició (vertical, patrons visuals i digitals, funció de las notes en relació amb la fonamental, sistema “paral·lel”)
 2. en una sola corda (horitzontal, noms i localització de notes, relació directa interval / distància recorreguda (molt didàctica), sistema “relatiu”)
 3. combinador (guitarra “total”, connexió entre posicions) a y b han d’estar molt relacionats, son part d’una mateixa cosa
   
  c) Lectura “a vista” en 1. i en 2.
   
 4. Languatge / interpretació
   
 • temes
 • solos
 • patrons (frases fetes) per a cadències harmòniques (en moviment); per a acords / modes fixos (estàtics) Analitzar perquè funcionen (en elació amb l’harmonia) tant els temes, els solos com els patrons.
   
 1. Forma / ritme / personalitat
   
 • Controlador de forma; exercicis tipus tocar / callar (frases cuadrades), etc.
 • Exercicis de tempo; swing, articulació i independència.
 • Potenciar la imaginació/personalitat, tocar de forma molt lliure amb un sol paràmetre fixe (pot ser el tempo, una forma, un acord, etc.) buscant ser original i molt musical.
 • Gravar-se. Es recomana buscar un balanç (tenint en compte les necessitats i particularitats de cada guitarrista) entre els temps dedicats a cada un dels quatre capítols anteriors.

Follow Joel Moreno Codinachs on: