Llengües

 

Joel Moreno Codinachs

guitarrista - compositor

PROGRAMA GUITARRA JAZZ

 

 

 

GUITARRA JAZZ - NIVEL ELEMENTAL

 

1. Escales i arpegis Associats (en posició i en una sola corda)

 

- Major i les seves relatives (dòrica, frígia, lidia, mixolídia, aeolia i locria); 7 posicions

- Pentatònica major i menor (blues); 5 posicions

 

2. Acords (posició fonamental, amb fonamental a les cordes 6, 5 i 4)

 

- Tríades majors y menors

- Quatríades: Maj7, 7, m7b5, º7, 6, 7sus4

- Continuïtat harmònica: tenir una noció bàsica del enllaç IIm7-V7-IMaj7

 

3. Lectura a vista

 

- Acords bàsics i melodies amb figures de rodones, blanques, negres i corxeres a una velocitat màxima de 80 bmp la negra. Tonalitats amb no més de tres alteracions

 

4. Interpretació (el capítol més important)

 

- 1 tema de guitarra sola (estudi tipus Leavitt)

- 1 tema "Standard" (a elegir) en format de duet o combo (pot ser amb base programada)

- 1 solo d’un "Mestre del jazz" de 16 compassos com a mínim (tocar sol i tamb de l’original)

 

 

 

 

GUITARRA JAZZ – NIVELL MIG

 

1. Tècnica

 

- Exercicis gimnàstics per a les dues mans

- Estudis clàssics

- Estudis d’arpegis / escales

- Estudis d’acords (tipus Leavitt)

 

2. Coneixement del màstil

 

a) Acords

i) Inversions / disposicions (totes les espècies, tots els grups de cordes)

ii) Continuïtat harmònica (amb i sense tensions disponibles) - IIm7-V7-Imaj7-I6 - IIm7b5-V7b9-ImMaj7-Im6 - IMaj7-I7-IVMaj7-Ivm6 - IIIm7-VI7-IIm7-V7

 

b) Escales / arpegis

- Mode jònic i relatius

- Menor melòdica y relatives principals (alterada i lidia b7)

- Menor harmònica i la relativa mixolídia b9 b13

- Disminuïda simètrica

- Tonal.

 

1. en posició (vertical, patrons visuals i digitals, funció de las notes en relació amb la fonamental, sistema "paral·lel")

2. en una sola corda (horitzontal, noms i localització de notes, relació directa interval / distància recorreguda (molt didàctica), sistema "relatiu")

3. combinador (guitarra "total", connexió entre posicions) a y b han d’estar molt relacionats, son part d’una mateixa cosa

 

c) Lectura "a vista" en 1. i en 2.

 

3. Languatge / interpretació

 

- temes

- solos

- patrons (frases fetes) per a cadències harmòniques (en moviment); per a acords / modes fixos (estàtics) Analitzar perquè funcionen (en elació amb l’harmonia) tant els temes, els solos com els patrons.

 

4. Forma / ritme / personalitat

 

- Controlador de forma; exercicis tipus tocar / callar (frases cuadrades), etc.

- Exercicis de tempo; swing, articulació i independència.

- Potenciar la imaginació/personalitat, tocar de forma molt lliure amb un sol paràmetre fixe (pot ser el tempo, una forma, un acord, etc.) buscant ser original i molt musical.

- Gravar-se. Es recomana buscar un balanç (tenint en compte les necessitats i particularitats de cada guitarrista) entre els temps dedicats a cada un dels quatre capítols anteriors.

Follow Joel Moreno Codinachs on: